Uitgever

De Vrijdagavond is een uitgave van Stichting Hallojoods:

Oosterpark 49-2
1092 AN Amsterdam
KVK 27344301

Voorwaarden

De artikelen worden geschreven onder verantwoordelijkheid van de auteurs. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Van alle afbeeldingen wordt geacht dat ze vallen onder de voorwaarden van het gebruik ervan; indien dit onbedoeld anders is kunnen rechthebbenden verzoeken afbeeldingen waarop zij rechten menen te kunnen uitoefenen te laten verwijderen.

De nieuwsbrief wordt gratis toegestuurd aan geïnteresseerden. Medewerkers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting Hallojoods is volledig afhankelijk van donaties.

Donaties

Elke donatie die via de website of een bankoverschrijving aan ons wordt gedaan, komt volledig ten goede van de doelen van de stichting HalloJoods. De stichting heeft het recht om een donatie naar eigen inzicht te besteden aan lopende of toekomstige projecten. Teruggave van een donatie – om welke reden dan ook – is niet mogelijk.

De stichting is niet aansprakelijk voor mogelijke schade of problemen die ontstaan bij de donateur na het doen van een donatie.

De stichting zorgt voor een veilige online omgeving waarin de donatie kan worden gedaan. Ook zorgt de stichting voor de bescherming van de persoonsgegevens van de donateur.

De donateur is verplicht zijn/haar correcte identiteitsgegevens op te geven bij donatie. De donateur mag de donatie alleen doen met de middelen die tot zijn/haar eigendom behoren en waarover hij/zij zeggenschap heeft. Een eventuele partner, in de zin van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, dient vooraf toestemming te hebben gegeven voor de donatie wanneer deze als ongebruikelijk of bovenmatig kan worden beschouwd. Met het doen van een online donatie of het overboeken van een bedrag, doet de donateur wettelijk afstand van het gedoneerde bedrag en behoort dit bedrag niet meer tot zijn/haar eigendom. De donateur kan op geen enkele wijze meer aanspraak maken op dit bedrag en is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die hij/zij lijdt na donatie. De donateur is tevens verantwoordelijk voor schade die wordt geleden bij derden naar aanleiding van zijn/haar donatie.

Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.